Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Centraal Bureau Examens B.V. (verder te noemen CBEX) en tevens handelend onder "VCAExamen": de vennootschap die in de orderbevestiging als opdrachtnemer is aangewezen.
 • Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan CBEX opdracht heeft gegeven tot het doen verrichten van werkzaamheden of leveren van diensten en/of producten.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming (inclusief offertes), de inhoud en de nakoming van alle tussen de cliënt en CBEX gesloten overeenkomsten.

 2. Algemene voorwaarden van de cliënten zijn slechts van toepassing indien en voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen dat deze met uitsluiting met één of meer van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden op deze overeenkomsten tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 3: Zorgvuldigheid, geheimhouding en personeel.

 1. Iedere overeenkomst wordt door CBEX naar beste inzicht en vermogen en op een zorgvuldige en professionele wijze uitgevoerd.

 2. CBEX zal ten aanzien van het gebruik van de haar verstrekte of ter kennis gekomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs van haar kan worden gevergd. CBEX is tegenover derden verplicht tot geheimhouding van informatie van en/of betreffende cliënt, die een vertrouwelijk karakter heeft. Buiten deze geheimhouding valt: a) alle informatie, die gevraagd wordt of vereist c.q. kan worden door bevoegde autoriteiten. b) alle informatie, die openbaar is en niet in een afzonderlijke overeenkomst is beperkt.

 3. Het auteursrecht op de werken van CBEX ten behoeve van de cliënt vervaardigt, berust bij CBEX. Het is de cliënt niet toegestaan om dit werk of deze werken zonder voorafgaande toestemming van CBEX te verveelvoudigen of openbaar te maken. Werken die reeds door CBEX in het verkeer zijn gebracht mogen daarentegen door de cliënt openbaar gemaakt worden. Bovendien staat CBEX cliënt nadrukkelijk toe om het vervaardigde werk uitsluitend voor gebruik binnen de organisatie van de cliënt te verveelvoudigen.
 4. CBEX zal geen medewerker van de cliënt die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst tussen CBEX en cliënt, in dienst nemen tenzij twaalf maanden zijn verstreken sinds de afloop van de overeenkomst. Evenmin zal de cliënt gedurende dezelfde periode een bij de uitvoering van die overeenkomst betrokken CBEX-medewerker in dienst nemen.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst.

 1. Tenzij door CBEX anders is vermeld, heeft iedere offerte van CBEX een geldigheidsduur van drie maanden na offertedatum.

 2. Offertes van en overeenkomsten met CBEX zijn slechts bindend indien zij op schrift zijn gezet en zijn ondertekend namens CBEX door de daartoe krachtens wet en/of statuten bevoegde personen.

 3. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht CBEX niet tot het sluiten van een overeenkomst met de cliënt.

 4. Nadere opdrachten van de zijde van de cliënt voor het verrichten door CBEX van meer of andere diensten dan die reeds waren overeengekomen, kunnen uitsluitend tot een overeenkomst leiden, indien de opdracht schriftelijk is bevestigd door de daartoe krachtens wet en/of statuten namens CBEX bevoegde personen.

Artikel 5: Verplichtingen van cliënt

 1. Cliënt is verplicht om voor eigen rekening alle informatie te verstrekken, die noodzakelijk is voor het op een juiste wijze uitvoeren van de overeenkomst door CBEX.

 2. De cliënt is bij de uitvoering van de overeenkomst door CBEX gehouden al datgene te doen dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige uitvoering door CBEX mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het toelaten van CBEX-medewerkers alwaar dit noodzakelijk is en het (desgevraagd) ter beschikking stellen van een examenruimte conform de geldende eisen van CBEX. De geldende eisen zijn opgenomen in het document 'Richtlijnen examenruimte bij afname CBT-examens'. 

 3. Bij een niet naleving van het in artikel 5 lid 2 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de cliënt in verzuim zonder dat schriftelijk in gebreke stelling door CBEX nodig is. CBEX is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de cliënt dit verzuim heeft hersteld. 

Artikel 6: Termijnen.

 1. De tussen CBEX en cliënt overeengekomen termijnen voor uitvoering van de overeenkomst hebben slechts een indicatieve strekking, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat het (een) uiterste termijn(en) betreft c.q. betreffen. Ook bij een overeengekomen termijn is CBEX eerst in verzuim, wanneer de cliënt haar in gebreke heeft gesteld.

 2. De binding van CBEX aan een overeengekomen uiterste termijn van uitvoering vervalt indien de cliënt wijzigingen in de specificaties van het werk wenst, tenzij geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud CBEX in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door CBEX opgestelde tijdsschema's.

Artikel 7: Wijziging in de aard en de omvang van de werkzaamheden ten gevolge van externe omstandigheden.

 1. Na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen wijzigingen plaatsvinden in de betreffende (wettelijke) regelingen waaronder de (geldende) Erkenningsregeling van de VCA Examenbank. Tevens kunnen aan de zijde van de cliënt de omstandigheden zijn veranderd ten opzichte van die welke aanwezig waren ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst Indien deze veranderingen redelijkerwijs niet hadden kunnen voorzien door CBEX en meer of andere werkzaamheden oor CBEX ten gevolge hebben, zal CBEX de daarmee samenhangende kosten aan de cliënt in rekening brengen.

 2. Indien CBEX ten gevolge van de aan de cliënt toe te rekenen omstandigheden genoodzaakt is om de planning van de werkzaamheden tussentijds te wijzigen, is CBEX gerechtigd de daarmee samenhangende kosten in rekening te brengen aan de cliënt.

Artikel 8: Honorering.

 1. CBEX zal aan cliënt een honorarium in rekening brengen dat in de overeenkomst is met de verrichte diensten.

 2. CBEX is gerechtigd redelijke, door haar gehanteerde, tariefsverhoging tussentijds aan de cliënten door te berekenen.

 3. CBEX behoudt zich het recht voor om jaarlijks de tarieven te corrigeren als gevolg van inflatie. Deze aanpassing wordt gebaseerd op de stijging van het Consumentenprijsindexcijfer van het CBS over het voorgaande jaar. 
 4. De met de uitvoering van de overeenkomst gepaard gaande kosten, welke niet tot het honorarium van CBEX behoren, worden zonder enige opslag doorberekend aan de cliënt. Een uitzondering op vorenstaande wordt gevormd door de kosten met betrekking tot de werkzaamheden, welke in opdracht van cliënt en onder beheer van CBEX worden uitgevoerd door derde(n). Ten aanzien van dergelijke werkzaamheden geldt dat CBEX bevoegd is om - behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst - 15% van het honorarium van deze derde(n) als beheerskosten aan de cliënt in rekening worden gebracht.

 5. Eventueel toepasselijke belastingen en heffingen worden door CBEX aan de cliënt doorberekend. Belastingen en heffingen in het buitenland, waarvoor ten behoeve van CBEX geen restitutie mogelijk is, zullen eveneens aan de cliënt in rekening worden gebracht.

Artikel 9: Betaling en facturering.

 1. Behoudens andersluidende overeenkomst vindt de facturering van door CBEX geleverde diensten plaats na uitvoering van de werkzaamheden.

 2. De cliënt is gehouden de factuur binnen 14 dagen aan CBEX te voldoen, zonder enig verrekening.

 3. Indien de cliënt niet binnen de in het vorige lid vermelde termijn betaalt, is CBEX gerechtigd 1,5 % rente per maand in rekening te brengen aan de cliënt (vermeerderd met BTW).

 4. Bij niet tijdige betaling is de cliënt naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitenrechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15 % van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 65,00.

 5. De cliënt ontvangt pas na betaling van de factuur de diploma's van de kandidaten welke vallen binnen de opdracht zoals vermeld op de factuur.

 6. De cliënt is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingsconditie gehouden op eerste verzoek van CBEX zekerheid te stelen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan CBEX te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering, met de eventueel daarop vallende rente en kosten, behoorlijk gedekt is en dat CBEX daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van CBEX tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.

 7. Vorderingen of klachten met betrekking tot enige prestatie van CBEX kunnen geen reden zijn voor de cliënt om betaling aan CBEX op te schorten.

 8. Annulering dient altijd schriftelijk door de cliënt gedaan te worden.  Bij annulering van een aangemeld examen binnen vijf werkdagen worden de overeengekomen kosten in rekening gebracht aan cliënt. Bij annulering binnen 24 uur worden de volledige examenkosten in rekening gebracht. Bij annulering vindt geen restitutie plaats van het reeds betaalde bedrag. 

Artikel 10: Reclame

 1. Bij op en/of aanmerkingen zijdens de cliënt ten aanzien van de hem door CBEX gezonden factuur, dient cliënt binnen 14 kalenderdagen na ontvangst daarvan, schriftelijk te reclameren bij CBEX. In geval reclame niet plaatsvindt binnen voormelde termijn dan wordt de cliënt geacht akkoord te gaan met de uitvoering van de werkzaamheden door CBEX en de toegezonden factuur.

Artikel 11: Overmacht.

 1. Tekortkomingen van CBEX in de nakoming van de overeenkomst kunnen haar niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. Tekortkomingen van CBEX in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare Nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand stakingen uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan CBEX toe te rekenen en geven de cliënt geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 12: Schadeloosstelling en vrijwaring.

 1. Cliënt zal CBEX schadeloos stellen met betrekking tot door CBEX geleden en/of te lijden schade voortvloeiende uit zodanig gebruik door cliënt van enig door CBEX uitgegeven certificaat en/of diploma dat de goede naam van CBEX is of dreigt te worden aangetast.

 2. Cliënt zal CBEX zowel in als buiten rechte vrijwaren voor alle aanspraken die derden uit hoofde van een schending van octrooirechten, merkrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, geldend kunnen maken indien deze schending verband houdt met het gebruik van de gegevens die door de cliënten aan CBEX zijn verstrekt in verband met de uitvoering van haar opdracht. 

Artikel 13: Aansprakelijkheid.

 1. De aansprakelijkheid van CBEX uit hoofde van de overeenkomst met de cliënt is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot het door CBEX in rekening gebrachte honorarium en zal in geen geval meer bedragen dan de som van de opdracht.

 2. CBEX is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, gemiste besparingen of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de cliënt.

 3. Wanneer er sprake is van een internet- of stroomstoring kan het examen geen doorgang vinden. Dit geldt ook voor storingen in het toetssysteem QMP van VCA Infra. CBEX is niet aansprakelijk zoals genoemd in artikel 13.2. De cliënt is verantwoordelijk om vooraf vast te stellen of er een stabiele internetverbinding / 4G-dekking (KPN) aanwezig is op de examenlocatie. Wanneer dit niet het geval is en er geen digitaal examen mogelijk is, zal het examen niet door kunnen gaan.

Artikel 14: Geschillen.

 1. Op de Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met CBEX aangegaan, is het Nederlandse recht van toepassing.

 2. Alle geschillen voortvloeiende of verbandhoudende met deze voorwaarden of de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zullen, voor zover deze de bevoegdheid van de Kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de bevoegde rechter van Utrecht.

Veenendaal, 1 januari 2021.

Wijzigingen voorbehouden.